Ochrana dát    

Vysvetlenia k ochrane dát
Spravidla môžete navštíviť všetky internetové stránky firmy SPIE Elektrovod bez udania Vašich osobných údajov. Pokiaľ v nevyhnutných prípadoch budú potrebné Vaše osobné údaje, ako napríklad meno, adresa alebo iné osobné údaje, budete na túto skutočnosť vopred upozornení. Vaše osobné užívateľské údaje budú použité k zlepšeniu servisu firmy SPIE Elektrovod tak, aby bol pre Vás maximálne prínosný.
Návštevou internetovej stránky firmy SPIE Elektrovod sú získané užívateľské dáta (napr. IP-adresa, dátum a čas návštevy, navštívené stránky), ktoré sú z bezpečnostných dôvodov uložené, aby ich bolo možné použiť k eventuálnej identifikácii. Tieto dáta sú zo strany firmy SPIE Elektrovod spracovávané, aby bol rozpoznaný záujem užívateľov a zostavené štatistiky. Nerobí sa zhodnotenie dát na základe osobných údajov. Vyhradzujeme si právo na štatistické využitie anonymných dát.
Ochrana osobných údajov a diskrétnosť

Nie je možné zaručiť, aby informácie alebo osobné údaje, ktoré nám boli doručené, neboli pri prenose „vypočuté“ treťou stranou.

Ručenie
Firma SPIE Elektrovod neručí za škody, predovšetkým nie za nepriame alebo priamo nasledujúce škody, stratu údajov, ušlý zisk, systémové alebo výrobné výpadky, ktoré vznikli používaním týchto internetových stránok alebo sťahovaním dát. Vylúčenie zodpovednosti neplatí, ak je príčinou škôd vzniknutých použitím internetových stránok alebo sťahovaním dát zámer alebo nedbanlivosť.
Postúpenie osobných informácií tretím osobám

SPIE Elektrovod poskytne Vaše dáta v potrebnom rozsahu oprávneným informačným miestam iba ak je k tomu zaviazaná zákonom alebo rozhodnutím súdu. Inak nebudú zo strany firmy SPIE Elektrovod Vaše dáta postúpené tretím osobám, bez Vášho súhlasu.

Bezpečnosť
Firma SPIE Elektrovod ukladá Vaše dáta na zvlášť zabezpečených serveroch v Nemecku. Prístup k týmto údajom má len niekoľko osôb, ktoré majú oprávnenie firmy SPIE Elektrovod, a majú na starosti technickú, obchodnú alebo redakčnú starostlivosť o tieto servery.
Právo na zrušenie
Ak požiadate firmu SPIE Elektrovod, aby Vaše osobné dáta neboli použité na ďalšie kontaktovanie alebo aby boli odstránené, bude tak odpovedajúcim spôsobom urobené.  Výpoveď alebo vymazanie sa netýka dát, ktoré sú bezpodmienečne potrebné k vybaveniu zákazky, eventuálne k obchodným účelom.

Majte, prosím, pochopenie pre to, že v prípade zrušenia už nebudete môcť naďalej používať osobný servis, ktorý je založený na použití zákazníckych dát.

Použitie cookies
V Cookies sú počas online prenosu zhromažďované textové informácie a ukladané v špeciálnom súbore v ASCII formáte (cookie.txt) na pevnom disku používateľa. Kam sú cookie u používateľa ukladané, kontroluje internetový prehliadač WWW (browser) používateľa. Cookies sú informácie, ktoré budú pri budúcej online návšteve zaslané späť na server. Môžu byť prečítané vždy len serverom, ktorý ich predtým aj uložil.  Firma SPIE Elektrovod používa cookies len v tých prípadoch, kedy sú pre používateľské funkcie nevyhnutné, eventuálne uľahčia navigáciu webových stránok. Informácie nie sú k dispozícii tretím osobám, lebo cookies sú použité len k hore uvedeným účelom.

Väčšina internetových prehliadačov (browserov) je nastavená tak, že cookies automaticky akceptujú. Táto funkcia však môže byť kedykoľvek v prehliadači deaktivovaná. Môžete Váš internetový prehliadač nastaviť tak, že Vás upozorní vždy, keď budú cookies zaslané.

potrebný cookies
WSESSIONID:
Základné uloženie relačných súborov cookies (session cookie). Tieto súbory sú nevyhnutné pre rôzne moduly, napr. prihlásenie používateľa, vyhľadávač produktov, výber jazyka.
cua:
Sem bude uložený váš súhlas s používaním súborov cookies.

Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky firmy SPIE Elektrovod obsahujú prípadne odkazy na iné webové stránky. Firma SPIE Elektrovod nemá žiadny vplyv na redakčný obsah cudzích webových stránok a na to, či ich prevádzkovatelia dodržiavajú ustanovenia o ochrane dát.

Reklama
Webové stránky firmy SPIE Elektrovod spravidla neobsahujú žiadne reklamné plochy. V opačnom prípade prebieha odoslanie reklamy cez externé AdServery. Dáta zaregistrované v súvislosti s online reklamou (AdImpressions, AdKlicks) slúžia výhradne na štatistické vyhodnotenie a poskytovanie správ (reporting) zákazníkom, ktorí boli formou reklamy oslovení. Nepoužívajú sa pri tom žiadne osobné údaje.

Pri odosielaní reklamy sa môžu prípadne použiť cookies, bez toho, že by na to firma SPIE Elektrovod mala vplyv.