Projekcia

Projekcia

 

V úseku projekcie sa sústredíme hlavne na všetky stupne projektovej dokumentácie. Taktiež poskytujeme širokú škálu služieb od vypracovania štúdií, výpočtov až po poradenskú a inžiniersku činnosť. V projektovaní sa zameriavame na dve hlavné oblasti. Prvou je projekcia výstavby elektrických vedení od základov až po stožiare. Ďalšou oblasťou je projekcia pre výstavbu rozvodní, transformovní a elektrických zariadení. Pri projektovaní používame inovatívne technické riešenia a najkvalitnejšie programy.

RIADITEĽ ÚSEKU

Ing. Tomáš Bálint
tomas.balint@elvba.sk

Stupne projektovej dokumentácie

 • dokumentácia pre stavebné povolenie
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • dokumentácia pre výber zhotoviteľa
 • dokumentácia pre realizáciu stavby
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia

Ostatné projekčné činnosti

 • štúdie a technické výpočty
 • projekty predkomplexného a komplexného vyskúšania
 • projekty nastavenia ochrán
 • prevádzkové predpisy
 • podklady pre výber dodávateľa
 • poradenská a inžinierska činnosť
 • odborný autorský dozor
 • geodetické práce a geologický prieskum

Inžiniering

a) v rámci predrealizačných aktivít zabezpečujeme:
 • povoľovacie konania pre územné rozhodnutia
 • stavebné povolenia
 • povoľovacie konania pre vodné stavby
 • vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcii a správcov sietí  k jednotlivým stupňom PD
b) v rámci realizačných aktivít zabezpečujeme:
 • vytýčenia trás sietí
 • povolenia na vstupy na pozemky
 • križovatky vedení s existujúcou infraštruktúrou 
c) v rámci porealizačných aktivít zabezpečujeme:
 • povolenia na skúšobnú prevádzku elektrických zariadení 
 • kolaudačné rozhodnutia
 • majetkovo-právne vzťahy
 • zriaďovanie vecných bremien
 • finančné náhrady za zriadenie vecných bremien a ochranných pásiem