Etický kódex

SPIE sa zaväzuje dodržiavať najvyššie etické normy a riadi sa Etickým kódexom, ktorý zahŕňa záväzky skupiny týkajúce sa etickej oblasti. Je odrazom historických hodnôt skupiny vyjadrených v korporátnej politike spoločenskej zodpovednosti skupiny.

SPIE dodržiava hlavné zásady OECD a od roku 2003 je členom iniciatívy Global Compact, organizácie fungujúcej pod záštitou Spojených národov, ktorá propaguje obranu ľudských práv, rešpektovanie pracovnoprávnych noriem, boj proti korupcii a informovanosť o environmentálnych problémoch.

Na stiahnutie:

ETICKÝ KÓDEX

POSTUP NA ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE HLÁSENÍ A UPOZORNENÍ

 

Mgr. Katarína Darášová – zodpovedná osoba spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s. podľa § 10 zákona č.  54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Podnet podľa zákona o ochrane oznamovateľov je možné podať:

  • elektronicky na e-mailovú adresu:  podnety@elvba.sk
  • písomne s označením obálky „Oznamovanie protispoločenskej činnosti“ na adresu:  Mgr. Katarína Darášová,  SPIE Elektrovod, a.s., Prievozská 4 C, 824 66 Bratislava 26, Slovenská republika