Etický kódex

SPIE sa zaväzuje dodržiavať najvyššie etické normy a riadi sa Etickým kódexom, ktorý zahŕňa záväzky skupiny týkajúce sa etickej oblasti. Je odrazom historických hodnôt skupiny vyjadrených v korporátnej politike spoločenskej zodpovednosti skupiny.

SPIE dodržiava hlavné zásady OECD a od roku 2003 je členom iniciatívy Global Compact, organizácie fungujúcej pod záštitou Spojených národov, ktorá propaguje obranu ľudských práv, rešpektovanie pracovnoprávnych noriem, boj proti korupcii a informovanosť o environmentálnych problémoch.

ETICKÝ KÓDEX

POSTUP NA ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE HLÁSENÍ A UPOZORNENÍ