Špeciálne činnosti

Technická kontrola a ochrany

 • zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok el. zariadení
 • zabezpečenie vstupných a výstupných kontrol a funkčných skúšok
 • uvádzanie do prevádzky
 • kontrola kvality montovaných zariadení
 • montáž meradiel a meranie elektrických veličín
 • vypracovanie revíznych správ
 • oživovanie, parametrizácia a uvedenie ochrán do prevádzky
 • spolupracovanie pri nábehu riadiacich systémov
 • zabezpečenie elektrotechnických auditov
 • zabezpečenie a kontrola pri montáži meracích transformátorov prúdu a napätia 

Dodávky pre elektrárne

 • pokládka a pripájanie kabeláže
 • certifikovanie a sprievodná dokumentácia v rámci dodávky
 • pripájanie zariadení a rozvádzačov
 • kontrola kabeláže
 • zabezpečenie revíznych činností
 • demontáž a elektromontáž
 • dodanie zariadení a funkčných celkov

Inžiniering

a) v rámci predrealizačných aktivít zabezpečujeme:
 • povoľovacie konania pre územné rozhodnutia
 • stavebné povolenia
 • povoľovacie konania pre vodné stavby
 • vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcii a správcov sietí  k jednotlivým stupňom PD
b) v rámci realizačných aktivít zabezpečujeme:
 • vytýčenia trás sietí
 • povolenia na vstupy na pozemky
 • križovatky vedení s existujúcou infraštruktúrou 
c) v rámci porealizačných aktivít zabezpečujeme:
 • povolenia na skúšobnú prevádzku elektrických zariadení 
 • kolaudačné rozhodnutia
 • majetkovo-právne vzťahy
 • zriaďovanie vecných bremien
 • finančné náhrady za zriadenie vecných bremien a ochranných pásiem